Výměna, vrácení a reklamace

Výměna produktů koupených v internetovém obchodě Sizeer.cz


V termínu do 30 dnů od data doručení zásilky Vám bez problémů vyměníme produkt koupený v internetovém obchodě Sizeer.cz.


Jak postupovat při výměně produktů

Pro pohodlí našich Klientů umožňujeme dvě metody výměny:

» výměna ve kterékoliv kamenné prodejně Sizeer na území České republiky ( seznam prodejen najdete zde )

1. Vyberte kamennou prodejnu, ve které chcete zrealizovat výměnu.
2. Vydejte se do kamenné prodejny se zbožím a fakturou, kterou jste obdrželi na svůj e-mail. Na místě vyřídíte všechny formality.
3. Pamatujte, že Produkt musí být v původním stavu (s visačkami a bez známek používání).

» výměna odesláním na adresu

1. Vyplňte Formulář výměny/vrácení zboží, který jste obdrželi na svůj e-mail.
2. Produkt spolu s formulářem výměny/vrácení zboží a fakturou pošlete na níže uvedenou adresu nejpozději do 30 dnů od data obdržení zásilky.
3. Produkt, který posíláte na výměnu, musí být v původním stavu (s visačkami a bez známek používání).
4. Náklady za odeslání produktu hradí Zákazník.
5. Nejčastějším důvodem výměny je nesprávně zvolená velikost obuvi nebo oblečení.
6. Po obdržení zásilky Vám během několika dnů zašleme požadovaný produkt!

Přijímáme pouze zásilky odeslané bezprostředně do skladu, zásilky odeslané na poštu nebo do balíkovny nebudou odebírané.

Zboží zasílejte na adresu:

Olza Logistic - Sizeer
Karvinská 1897
737 01 Český Těšín

(s doporučenou poznámkou „Výměna produktu“)

 Formulář výměny je dostupný zdeVrácení produktu a odstoupení od kupní smlouvy 

1. Shodně s právem, Spotřebitel má právo odstoupit od Kupní smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dní ode dne převzetí zboží.

2.Dodatečně Prodejce dává Klientům možnost odstoupení od kupní smlouvy ve lhůtě až 30 dnů od převzetí zboží.

3.V případě využití práva na odstoupení od odkupní smlouvy ve lhůtě od 15tého do 30tého dne, ode dne převzetí zboží, vracené zboží musí být v původním stavu (s visačkami a bez známek užívání).

4. Spotřebitel může odstoupit od smlouvy písemným prohlášením adresovaným Prodejci na korespondenční adresu

Olza Logistic - Sizeer
Karvinská 1897
737 01 Český Těšín

 nebo na emailové adrese: 

obchod@sizeer.cz
(s doporučenou poznámkou v předmětu „Odstoupení od smlouvy“)

5. Spotřebitel může použít vzor formuláře odstoupení od smlouvy, která je Přílohou č. 1. Obchodních podmínek. Použití vzoru není povinné. V případě odstoupení Spotřebitele, potvrdí Prodejce Zákazníkovi bez zbytečného odkladu v textové podobě přijetí takového odstoupení od smlouvy.
6. Pro zachování lhůty na odstoupení od Kupní smlouvy je nutné, aby Spotřebitel odeslal písemné prohlášení dle předchozího odstavce před uplynutím lhůty na odstoupení od Kupní smlouvy.
7. V případě odstoupení od smlouvy ve výše popsaném postupu, zaniká Kupní smlouva od svého počátku.
8. Prodejce vrátí všechny platby obdržené od Spotřebitele a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dní ode dne, kdy se Prodejce o odstoupení od Kupní smlouvy ze strany Spotřebitele dozvěděl.

Jak postupovat v případě vrácení produktů

Pro pohodlí našich Klientů umožňujeme dvě metody výměny:

» vrácení ve kterékoliv kamenné prodejně Sizeer na území České republiky ( seznam prodejen najdete zde )

1. Vyberte kamennou prodejnu, ve které chcete zrealizovat vrácení.
2. Vydejte se do kamenné prodejny se zbožím a fakturou, kterou jste obdrželi na svůj e-mail. Na místě vyřídíte všechny formality.
3. Pamatujte, že Produkt musí být v původním stavu.

» vrácení odesláním na adresu

Přijímáme pouze zásilky odeslané bezprostředně do skladu, zásilky odeslané na poštu nebo do balíkovny nebudou odebírané.

1. Vyplňte Formulář výměny/vrácení zboží, který jste obdrželi na svůj e-mail.
2. Zboží spolu s fakturou a vyplněným formulářem odešlete na adresu: 

Olza Logistic - Sizeer
Karvinská 1897
737 01 Český Těšín

nebo na emailové adrese: 

obchod@sizeer.cz
(s doporučenou poznámkou v předmětu „Odstoupení od smlouvy“)

3. Spotřebitel zašle Prodejci bez zbytečného odkladu nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy Produkt, který od něho obdržel, přičemž Produkt nesmí být poničen či opotřeben. Lhůta bude zachována, pokud Spotřebitel odešle vrácený Produkt před uplynutím 30 denní lhůty.
4. Pro zachování lhůty na odstoupení od Kupní smlouvy je nutné, aby Spotřebitel odeslal písemné prohlášení dle předchozího odstavce před uplynutím lhůty na odstoupení od Kupní smlouvy.
5. V případě odstoupení od smlouvy ve výše popsaném postupu, zaniká Kupní smlouva od svého počátku.
6. Prodejce vrátí všechny platby obdržené od Spotřebitele a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dní ode dne, kdy se Prodejce o odstoupení od Kupní smlouvy ze strany Spotřebitele dozvěděl.
7Prodejce vrátí obdrženou platbu za Produkt převodem na účet, nevyjádří-li Spotřebitel požadavek s jiným řešením. Spotřebitel nenese žádné další náklady v souvislosti s tímto vrácením platby. Odstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy, Prodejce není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Spotřebiteli dříve, než mu Spotřebitel Produkt předá nebo prokáže, že Produkt Prodejci odeslal.
8. Spotřebitel hradí přímé náklady spojené s navrácením Produktu v případě odstoupení od Kupní smlouvy (náklady na odeslání Produktu Prodejci) i v případě, kdy tento Produkt nemůže být vrácen pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Prodejce si vyhrazuje právo nepřevzít zásilku odeslanou na dobírku.
9. Spotřebitel odpovídá Prodejci pouze za snížení hodnoty Produktu, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Produktem jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
10. Vedle práva Spotřebitele na odstoupení od Kupní smlouvy dle odst. 1 umožňuje Prodejce všem Zákazníkům odstoupit od Kupní smlouvy bez uvedení důvodu písemnou formou adresovanou Prodejci ve lhůtě 30 dní za podmínky, že Produkt, na něž se odstoupení od Kupní smlouvy vztahuje, bude kompletní, nesmí být poničen či opotřebován. Zákazník je v takovém případě povinen zacházet s Produktem pouze v takovém rozsahu a způsobem, jako při nákupu Produktu v Prodejně SIZEER (např. Zákazník je oprávněn Produkt pouze vyzkoušet, nikoli jej užívat). Možností odstoupit od Kupní smlouvy za podmínek uvedených v tomto odstavci není dotčeno právo Spotřebitele na odstoupení od smlouvy dle odst. 1.
11. Využije-li Zákazník právo na odstoupení od Kupní smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 30 dní dle předchozího odstavce tohoto článku, použijí se obdobně ustanovení odst. 2 až 5 a 7 až 9. Zákazník a Prodejce jsou si povinni navzájem vrátit to, co si vzájemně poskytli. Náklady na odeslání Produktu Prodejci v souvislosti s odstoupením od smlouvy nese Zákazník. Prodejce si vyhrazuje právo nepřevzít zásilku odeslanou na dobírku. V případě úspěšného odstoupení od smlouvy, za podmínek uvedených v odst. 10, Prodejce vrácený Produkt přijme a nejpozději do 14 dní od tohoto vrácení Zákazník obdrží částku za tuto Objednávku.

Bližší informace naleznete v OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH INTERNETOVÉHO OBCHODU SIZEER.

 Formulář vrácení je dostupný zdeReklamace produktů koupených v e-shopu Sizeer.cz


1. Není-li Produkt při převzetí Zákazníkem ve shodě s Kupní smlouvou nebo vyskytne-li se u Produktu vada, může Zákazník uplatnit u Prodejce své právo z odpovědnosti za vady Produktu. Za vadu nelze považovat změnu vlastnosti Produktu, která vznikla v době 24 měsíců od převzetí Produktu v důsledku opotřebení či nesprávného používání, popř. nesprávného zásahu.  Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění.
2. Prodejce přijme reklamaci, jestliže je Produkt řádně vyčištěný, vysušený a posouzení reklamace nebrání obecné zásady hygieny.
3. Zákazník je povinen prokázat, že jeho nárok na vyřízení reklamace je oprávněný. To znamená, že kromě vytknutí vad doloží i místo, cenu Produktu a dobu zakoupení Produktu prodejním dokladem, záručním listem, popř. jiným věrohodným způsobem.
4. Lhůta pro uplatnění práva z vad činí 24 měsíců ode dne převzetí Produktu. Reklamaci by měl Zákazník uplatnit bez zbytečného odkladu ihned po zjištění vady, aby mohla být reklamace správně posouzena a vyřízena. Pokud jde o vady, které se na věci vyskytnou v době do šesti měsíců od převzetí Produktu Zákazníkem, a současně nejde o vady spočívající v opotřebení Produktu jeho obvyklým užíváním, má se za to, že tyto vady existovaly na Produktu již při převzetí a reklamace bude přijata bez dalšího. V případě vad, které se vyskytnou na Produktu později, bude zapotřebí k rozhodnutí o reklamaci prokázání existence vytýkaných vad ze strany Zákazníka již při předání Produktu. Záruční dobu nelze zaměňovat s dobou obvyklé životnosti Produktu, tj. s dobou, po kterou při správném užívání a ošetřování může Produkt vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě užívání vydržet.
5. V případě, že Produkt při jeho převzetí Zákazníkem není ve shodě s Kupní smlouvou, má Zákazník právo na to, aby Prodejce bezplatně uvedl Produkt do stavu, který Kupní smlouvě odpovídá, a to podle požadavku Zákazníka buď výměnou Produktu, nebo je-li výměna Produktu vzhledem k povaze vytýkané vady nepřiměřeným řešením, její opravou nebo výměnou vadné části Produktu. Není-li takový postup možný, nebo je-li řádné užívání Produktu ohroženo v důsledku více vyskytnutých vad nebo jejich opakovaného výskytu, může Zákazník od Kupní smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li Zákazník od Kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na výměnu Produktu bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na jeho opravu, může požadovat přiměřenou slevu. Zákazník má právo na přiměřenou slevu i v případě, že Prodejce nesjedná nápravu v přiměřené době. To neplatí v případě, pokud Zákazník před převzetím Produktu o rozporu s Kupní smlouvou věděl nebo rozpor s Kupní smlouvou sám způsobil.
6. Prodejce je povinen vydat Zákazníkovi písemné potvrzení (reklamační list) o tom, kdy Zákazník reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace Zákazník požaduje. Dále je Prodejce povinen vydat Zákazníkovi písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
7. Za odstranitelné vady se považují takové vady, jejichž odstraněním v přiměřené době neutrpí vzhled, funkce a kvalita Produktu, a oprava může být provedena řádně ve stanovené lhůtě. Posouzení charakteru vady přísluší Prodejci.
8. Za neodstranitelné vady se považují takové vady, jejichž výskyt lze považovat za podstatné porušení Kupní smlouvy ze strany Prodejce, a které nelze ve stanovené lhůtě beze zbytku odstranit a které brání tomu, aby Produkt mohl být řádně užíván.
9. Produkt, který má vady (vadný nový Produkt nebo Produkt použitý), jež nebrání tomu, aby mohlo být Produktu užíváno k určenému účelu, musí být prodáván jen za nižší cenu. Zákazníka je nutné upozornit, že Produkt má vadu a o jakou vadu jde, není-li to zřejmé již z povahy prodeje. Za takovéto vady nových nebo použitých Produktů, pro které byla sjednaná nižší cena, Prodejce neodpovídá. Vyskytne-li se u Produktu prodávaného za nižší cenu skrytá vada, která brání z funkčního hlediska užívání k danému účelu, má Zákazník právo Produkt reklamovat, přičemž pokud je ze strany Prodejce nemožné tento vadný nebo použitý Produkt vyměnit, má Zákazník právo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Ze zákona v případě použitého Produktu Prodejce ručí za vady Produktu pouze ve lhůtě poloviční, než je zákonná lhůta u nového Produktu. Byla-li cena Produktu snížena z důvodu výprodeje nebo posezónního doprodeje a jedná-li se o prodej nového bezvadného Produktu, odpovídá Prodejce za vady takto prodaného Produktu v plném rozsahu.
10. Postupu dle tohoto článku se při reklamaci mohou dovolávat pouze Spotřebitelé.


Krátký návod, jak můžete podávat reklamaci zboží:

 1. Vyplňte reklamační formulář (stáhnout dokument k vytištění/formát PDF).
 2. Odeslat reklamovaný produkt společně s formulářem na níže uvedenou adresu.
 3. Všechny reklamace budou vyřízeny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne obdržení reklamovaného zboží.
 4. V případě odůvodněné reklamace poškozené zboží bude opraveno nebo vyměněno na jiné (plnohodnotné), a pokud to nebude možné (např. z důvodu vyčerpání zásob), obchod vrátí Zákazníkovi ekvivalent ceny produktu nebo nabídne jiné zboží dostupné v obchodě. 

5. V případě uznání reklamace, budou náklady, které hradil zákazník za odeslání zboží za účelem reklamace, vrácené.

Pamatujte:

1. Eshop nepřijímá zásilky odesílané na dobírku.

Dodací adresa pro reklamaci zboží: 

Olza Logistic - Sizeer
Karvinská 1897
737 01 Český Těšín

(s doporučenou poznámkou – „reklamace zboží“)

Bližší informace naleznete ve OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH INTERNETOVÉHO OBCHODU SIZEER.  


Na stránkách https://ec.europa.eu/consumers/odr je dostupná platforma umožňující řešení mimosoudních sporů mezi spotřebitelem a obchodníkem on-line (tzv. platforma ODR). Na těchto internetových stránkách se může spotřebitel seznámit s všeobecnými informacemi ohledně způsobů řešení sporů vzniklých uzavřením smlouvy prostřednictvím internetu bez účasti soudu (např. medializací nebo rozhodčím řízením). Prostřednictvím platformy se můžete rovněž se svou stížností obrátit na subjekty, které se zabývají alternativním řešením sporů a přiložit odpovídající dokumenty.

MARKETING INVESTMENT GROUP CZECH s.r.o. nemá v případě sporu povinnost ani záměr se účastnit rozhodčího řízení.

Zpět do obchodu
×
[script]$(document).ready(function() { /* MP - Bug ENPSUP-12079 */ $('#js-header').mouseenter(function() { $('.zoomContainer').css('z-index', '0'); }); $('#js-header').mouseleave(function() { $('.zoomContainer').css('z-index', '100'); });});$(document).ready(function() { $('#cart_flow_address_step_loyaltyScheme_loyaltyClubJoin').change(function(){if($(this).is(':checked')) {$('#cart_flow_address_step_loyaltyScheme_consentForm_consent_1716_0').attr('required', '');$('#cart_flow_address_step_loyaltyScheme_consentForm_consent_1664_0').attr('required', '');} else {$('#cart_flow_address_step_loyaltyScheme_consentForm_consent_1716_0').removeAttr('required');$('#cart_flow_address_step_loyaltyScheme_consentForm_consent_1664_0').removeAttr('required');}});});[/script]